1-“Describing Objects”

Module 3, Unit 1

“Describing Objects”

Base Sentences – (301-315)

301 What color is your book?

301 หนังสือของคุณสีอะไร ?

302 My book has a dark blue cover.

302 หนังสือของฉันมีปกสีน้ำเงินเข้ม.

303 How much does that typewriter weigh?

303 เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องนั้นมีน้ำหนักเท่าไร ?

304 It’s not too heavy, but I don’t know the exact weight.

304 มันไม่หนักเกิน, แต่ว่าฉันไม่รู้น้ำหนักตรง

305 This round table weighs about forty-five pounds.

305 โต๊ะกลมตัวนี้มีน้ำหนักประมาณสี่สิบปอนด์.

306 What size suitcase do you own?

306 คุณมีกระเป๋าขนาดเท่าไร ?

307 One of my suitcases is small, and the other one is medium size.

307 กระเป๋าใบหนึ่งของฉันมีขนาดเล็ก และอีกใบขนาดกลาง

308 I like the shape of that table.

308 ฉันชอบรูปทรงของโต๊ะตัวนั้น

309 How long is Jones Boulevard?

309 ถนน โจนซ์ ยาวเท่าไร ?

310 That street is only two miles long.

310 ถนนสายนั้นยาวแค่สองไมล์

311 Will you please measure this window to see how wide it is?

311 คุณกรุณาช่วยวัดขนาดหน้าต่างบานนี้ดูว่ากว้างเท่าไร ?

312 This window is just as wide as that one.

312 หน้าต่างบานนี้กว้างเท่ากับหน้าต่างบานนั้น

313 The walls are three inches thick.

313 ผนังนั้นหนาสามนิ้ว

314 This material feels soft.

314 ผ้านี้รู้สึกนิ่ม

315 This pencil is longer than that one.

315 ดินสอด้ามนี้ยาวกว่าด้ามนั้น

Verb Study

1. weigh = หนัก, มีน้ำหนัก, ชั่งน้ำหนัก

(A) How much does that typewriter weigh? (B) This table weighs about forty-five pounds. (C) Did you weigh the suitcase? (D) Yes, I weighed the suitcase this morning. (A) พิมพ์ดีดที่เท่าไหร่น้ำหนัก? (B) ตารางนี้น้ำหนักประมาณปอนด์สี่สิบห้า ท่าน (C) น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง? (D) ใช่ฉันชั่งน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในเช้าวันนี้

2. like = ชอบ

(A) I like the shape of that table. (B) Do you like the shape of that window? (C) I like that movie very much. (D) He likes the medium size suitcase. (A) ผมชอบรูปร่างของตารางที่ (B) คุณชอบรูปทรงของหน้าต่างที่? (C) ผมชอบหนังที่เป็นอย่างมาก (D) เขาชอบกระเป๋าเดินทางขนาดกลาง

3. measure = วัด

(A) Will you please measure this window? (B) I’ve already measured that window. (C) I’m measuring the window right now. (D) Did he measure the table to see how long it is? (A) คุณจะกรุณาวัดหน้าต่างนี้? (B) ผมเคยวัดแล้วว่าหน้าต่าง (C) ผมวัดหน้าต่างในขณะนี้ เขาไม่ (D) วัดตารางเพื่อดูว่านานแค่ไหนมันคืออะไร

4. feel = รู้สึก

(A) This material feels soft. (B) I feel fine today. (C) I didn’t feel well yesterday. (D) He felt the material to see how soft it was. (A) วัตถุดิบนี้จะให้ความรู้สึกอ่อนนุ่ม (B) ฉันรู้สึกดีในวันนี้ (C) ผมไม่รู้สึกดีเมื่อวานนี้ (D) เขารู้สึกว่าวัสดุที่จะเห็นว่ามันเป็นอ่อน

5. own = เป็นเจ้าของ

(A) What size suitcase do you own? (B) I own a small suitcase and a medium size one. (C) He owns that automobile. (D) Last year he owned a good automobile. (A) สิ่งใดที่คุณกระเป๋าเดินทางขนาดของตัวเอง? (B) ฉันเป็นเจ้าของกระเป๋าเดินทางขนาดเล็กและขนาดกลางหนึ่ง (C) เขาเป็นเจ้าของรถยนต์ที่ (D) เมื่อปีที่แล้วเขาเป็นเจ้าของรถยนต์ที่ดี

6. have = มี

(A) My book has a dark blue cover. (B) I have two suitcases. (C) Last year I had a good typewriter. (D) Does he have a dark blue book? (A) หนังสือของฉันมีปกสีน้ำเงินเข้ม (B) ฉันมีกระเป๋าเดินทางสองใบ (C) ปีที่แล้วผมมีเครื่องพิมพ์ดีดที่ดี เขาไม่ (D) มีหนังสือเล่มสีน้ำเงินเข้ม?

7. be = เป็น, อยู่, คือ (is, am, are, was, were)

(A) What color is your book? (B) The walls are three inches thick. (C) I’m a doctor. (D) He was in New York yesterday. (E) Isn’t John your brother. A) สีอะไรหนังสือของคุณคืออะไร? (B) ผนังมีสามนิ้วหนา (C) ฉันแพทย์ (D) เขาอยู่ในนิวยอร์กเมื่อวานนี้ (E) ไม่ห์นน้องชายของคุณ

Word/Phrase Substitution Drills

1a What color is your book? Do you remember?

1b What color is your pencil? Do you remember?

1c What color is your typewriter? Do you remember?

1d What color is your camera? Do you remember?

2a My book has a dark blue cover. Have you seen it?

2b My book has a light blue cover. Have you seen it?

2c My book has a bright red cover. Have you seen it?

2d My book has a red and blue cover. Have you seen it?

3a How much does that typewriter weigh? Can you tell me?

3b How much does that table weigh? Can you tell me?

3c How much does that dog weigh? Can you tell me?

3d How much does that elephant weigh? Can you tell me?

4a It’s not too heavy but I don’t’ know the exact weight.

4b It’s not awfully heavy but I don’t’ know the exact weight.

4c It’s very light but I don’t’ know the exact weight.

4d It’s pretty light but I don’t’ know the exact weight.

4e It’s fairly heavy but I don’t’ know the exact weight.

5a This round table weighs about forty-five pounds.

5b This square table weighs about forty-five pounds.

5c This long table weighs about forty-five pounds.

5d This narrow table weighs about forty-five pounds.

5e This small table weighs about forty-five pounds.

6a What size suitcase do you own?

6b What size notebook do you own?

6c What size house do you own?

6d What size apartment do you own?

6e What size diamond do you own?

7a One of my suitcases is small, and the other one is medium.

7b One of my suitcases is large, and the other one is medium.

7c One of my suitcases is little, and the other one is medium.

7d One of my suitcases is big, and the other one is medium.

Reading Practice

Yesterday was Jim’s birthday. He got a lot of presents from his friends and family. All the gifts were wrapped in colored paper. เมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของจิม เขามีจำนวนมากของของขวัญจากเพื่อนและครอบครัวของเขา ของขวัญทั้งหมดถูกห่อด้วยกระดาษสี

Some of the packages were large, but others were very small. Some were heavy, and others were light. บางส่วนของแพ็กเกจที่มีขนาดใหญ่ แต่ อื่น ๆ มีขนาดเล็กมาก บางคนหนักและคนอื่น ๆ กำลังไฟ

One square package was blue; there was a book in it. Another one was long and narrow; it had an umbrella in it. One แพคเกจสแควร์เป็นสีฟ้ามีหนังสืออยู่ในนั้น อีกคนหนึ่งคือยาวและแคบ; มันมีร่มในนั้น

Jim’s sister gave him a big, round package. He thought it was a ball, but it was not. When he removed the yellow paper that covered it, he saw that it was a globe of the world. น้องสาวของจิมทำให้เขาใหญ่แพคเกจรอบ เขาคิดว่ามันเป็นลูก แต่มันก็ไม่ได้ เมื่อเขาออกกระดาษสีเหลืองที่ปกคลุมมันเขาเห็นว่ามันเป็นโลกของโลก

After that, his brother gave Jim another gift. It was a big box wrapped in green paper. Jim opened it and found another box covered with red paper. He removed the paper and saw a third box; this one was blue in color. หลังจากที่พี่ชายของเขาทำให้จิมของขวัญอีก มันเป็นกล่องใหญ่ที่อยู่ในห่อกระดาษสีเขียว จิมเปิดมันและพบว่ากล่องที่ปกคลุมไปด้วยกระดาษสีแดงอีก เขาลบออกกระดาษและเห็นกล่องที่สามนี้เป็นหนึ่งในสีฟ้า

Everyone laughed as Jim opened the boxes. There were six of them! In the last one he found a small white envelope. There was a piece of paper in the envelope that said: ทุกคนหัวเราะในขณะที่จิมเปิดกล่อง มีหกของพวกเขา! ในช่วงหนึ่งเขาพบซองจดหมายสีขาวขนาดเล็ก มีชิ้นส่วนของกระดาษในซองจดหมายที่กล่าวว่าเป็น:

“Look in the closet near the high window. You will see three suitcases: a black one, a brown one and a grey one. Your birthday present is in one of these.” “ดูในตู้เสื้อผ้าใกล้หน้าต่างสูงคุณจะเห็นสามกระเป๋า:.. สีดำ, สีน้ำตาลและสีเทาหนึ่งของขวัญวันเกิดของคุณอยู่ในหนึ่งของเหล่านี้.”

Jim went in the large bedroom. He went to the closet and began opening the suitcases. He had to open all of them before he saw his brother’s present. จิมเข้าไปในห้องนอนขนาดใหญ่ เขาเดินเข้าไปในตู้เสื้อผ้าและเริ่มเปิดกระเป๋าเดินทาง เขาจะต้องเปิดทั้งหมดของพวกเขาก่อนที่เขาจะได้เห็นในปัจจุบันพี่ชายของเขา

He was very happy. It was just what Jim wanted — a portable typewriter. เขาเป็นคนที่มีความสุขมาก มันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ต้องการจิม – เครื่องพิมพ์ดีดแบบพกพา

Questions:

1) What was in the square blue package?

2) What did Jim’s sister give him?

3) What was in the long, narrow box?

4) Describe the gift from Jim’s brother.

5) Was Jim happy with the gift from his brother? Why?

Conversation

(name), where have you been? It’s after six o’clock. Wait until I tell you, (name). I’ve been downtown and I saw just what I wanted. I know. A green dress to match the green shoes you bought last week. No. Not a green dress or red one or yellow one. It isn’t anything for me. It’s for our house. Our house? What is it? You’ll never guess. It’s a new sofa. A yellow one.. We already have a sofa, (name). A very good one. I never liked it. It’s brown and our other furniture is light blue. It doesn’t match. The yellow one will look good with our other things. Very well. Tell me about it. First of all, it’s exactly the right size for the wall near the window. The sofa we have now is too short. Is it wide or narrow? It’s as wide as our old sofa, but it looks narrower because it’s longer. Fine. Then I’ll have a very good place to sleep after dinner.

WORD LIST

apartment

as … as

awfully

big ใหญ่

bright สด, เข้ม, สว่าง, แจ่มใส

camera กล้องถ่ายรูป

color สี

cover ฝา

dark มืด

diamond

describing

elephant ช้าง

fairly พอใช้ได้

foot, feet เท้า, เท้า ๆ

hard ยาก, แข็ง

heavy หนัก

high สูง

inch นิ้ว

large ใหญ่

length ความยาว

light เบา ๆ

long ยาว

material

medium กลาง

mile ไมล์

narrow แคบ

only เพียว

ounce

pound ปอนด์

round กลม

shape รูป

short สั้น

size ขนาด

small เล็ก

soft

square รูปสี่เหลี่ยม

suitcase กระเป๋าเดินทาง

thick หนา

too เกิน

typewriter เครื่องพิมพ์ดีด

weight น้ำหนัก

wet เปียก

wide กว้าง

width ความกว้าง, ส่วนกว้าง

yard หลา

VERB FORMS

feel, felt รู้สึก, ได้รู้สึก

measure วัด

measured วัดแล้ว

own, owned เป็นเจ้าของ, ได้เป็นเจ้าของ

weigh, weighed ชั่งน้ำหนัก, ได้ชั่งน้ำหนัก

Conversation and Reading Practice – การสนทนาและ

ball ลูกบอล

bedroom ห้องนอน

box กล่อง, หีบ

closet ตู้เก็บเสื้อผ้า

colored มีสี

covered ปกคลุมแล้ว

downtown กลางเมือง

dress กระโปรง

find พบหา, ค้าหา

furniture เครื่องเรือน

gifts ของขวัญ

globe กลมโลก

laughed หัวเราะ

match ไม้ขีดไฟ

package กล่องห่อ

portable พกได้

presents ของขวัญ

removed เอาออกแล้ว

shoes รองเท้า

sofa โสฟา

surprise ประลาดใจ

umbrella ร่ม

why ทำไม

wrapped ห่อ

Advertisements