1-“Countries and Nationalities”

Module 6, Unit 1

“Countries and Nationalities”

Base Sentences – (751-765)

751 What’s your nationality? Are you American?

751 เชื้อชาติของคุณคืออะไร ? คุณเป็นอเมริกันไช่ไหม ?

752 What part of the world do you come from?

752 คุณมาจากส่วนใหนของโลก

753 I’m an American by birth.

753 ผมเป็นชาวอเมริกันโดยกำเนิด

754 I was born in Spain, but I’m a citizen of France.

754 ผมกำเนิดในประเทศสเปน แต่ผมเป็นพลเมืองของประเทศฝรั่งเศส

755 Do you know what the population of Japan is?

755 คุณรู้จำนวนประชากรของประเทศญี่ปุ่นไหม

756 What’s the area of the Congo in square miles?

756nประเทศคองโกมีขนาดเท่าไรตารางไมล์; ประเทศคองโกมีขนาดเท่าไร

757 Who is the governor of this state?

757 ใครเป็นผู้ว่า(ของ)รัฐนี้

758 According to the latest census, our population has increased.

758 ตามที่สำมะโนประชากรล่าสุด, จำนวนประชากรของพวกเราเพิ่มขึ้น(มา)

759 Politically, the country is divided into fifty states.

759 ทางการเมือง, ประเทศนี้แบ่งได้ห้าสิบรัฐ

760 The industrial area is centered largely in the north.

760 เขตอุตสาหกรรมส่วนใหญ่อยู่ใจกลางในภาคเหนือ

761 The county is rich in natural resources. It has mineral deposits.

761 ประเทศนี้มี ทรัพยากรธรรมชาติ มาก มันมีแร่(ธาตุ)

762 This nation is noted for its economic stability.

762 ประเทศนี้ เป็นที่รู้ว่า มีความมั่นคงเศรษฐกิจ

763 How old do you have to be to vote in the national elections?

763 คุณควรมีอายุเท่าไรจึงจะสามารถเลือกตั้งได้

764 Today we celebrate our day of independence. It’s a national holiday.

764 วันนี้พวกเราจะฉลองวันแห่งอิสรภาพ มันเป็นวันหยุดแห่งชาติ

765 My home is in the capital. It’s a cosmopolitan city.

765 บ้านของฉันอยู่ในเมืองหลวง มันเป็นกรุงสากลนิยม

Verb Study

1. come (from) => came from, coming from, comes from

(A) What part of the world do you come from? (B) She comes from England, doesn’t she? (C) He came from East Africa, didn’t he? (A) คุณส่วนใดของโลกมาจากไหน? (B) เธอมาจากประเทศอังกฤษไม่ได้เธอ? (C) เขามาจากแอฟริกาตะวันออกเขาไม่?

2. be born => is/are born, was/were born

(A) I was born in Spain, but I’m a citizen of France. (B) He’s a native American. He was born in the United States. (C) Where were you born? (A) ผมเกิดในประเทศสเปน แต่ฉันพลเมืองของฝรั่งเศส (B) เขาเป็นคนพื้นเมืองอเมริกัน เขาเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา (C) คุณได้ในกรณีที่เกิด?

3. increase => increased, increasing, increasing

(A) According to the latest census, our population has increased. (B) In some cities, the population increases each year. (C) Will the population increase very much during the next ten years? (A) ตามที่การสำรวจสำมะโนประชากรล่าสุดของประชากรของเราได้เพิ่มขึ้น (ข) ในบางเมืองมีประชากรที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี (C) ประชากรจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสิบปีถัดไป?

4. be divided (into) => is/are divided into, was/were divided into

(A) Politically, the country is divided into fifty states. (B) The United States is now divided into fifty states. (C) The people were divided in their opinions about the issue. (A) เป็นประเด็นทางการเมืองในประเทศแบ่งออกเป็นห้าสิบรัฐ (B) สหรัฐอเมริกาตอนนี้แบ่งออกเป็นห้าสิบรัฐ (C) คนถูกแบ่งออกในความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับปัญหา

5. be centered => is/are centered, was/were centered

(A) The industrial area is centered largely in the north. (B) According to the new plans, the cultural area will be centered around this section of the city. (C) Isn’t the agricultural area centered in the south? (A) เขตอุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลางส่วนใหญ่ในภาคเหนือ (B) ตามแผนใหม่พื้นที่ทางวัฒนธรรมที่จะเป็นศูนย์กลางรอบส่วนนี้ของเมือง (C) ไม่ได้เป็นพื้นที่การเกษตรเป็นศูนย์กลางในภาคใต้?

6. be noted (for) => is/are noted for, was/were noted for

(A) This nation is noted for its economic stability. (B) Wasn’t he noted for his conservative views? (C) That country has always been noted for its natural resources. (A) ประเทศนี้เป็นข้อสังเกตเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (B) หรือมิใช่ว่าเขาสังเกตสำหรับมุมมองอนุรักษ์นิยมของเขา? (C) ประเทศที่ได้รับการเสมอที่ระบุไว้สำหรับทรัพยากรตามธรรมชาติของมัน

7. vote => voted, voting, votes

(A) How old do you have to be to vote in the national elections? (B) Helen is voting in the elections for the first time this year. (C) You voted in the last national elections, didn’t you? (D) How did you vote? Did you vote for or against Mr. Smith? (A) คุณจะทำอย่างไรเก่าจะต้องมีการออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งระดับชาติ (B) เฮเลนมีการออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในปีนี้ (C) คุณได้รับการโหวตในการเลือกตั้งระดับชาติที่ผ่านมาไม่ได้คุณ? (D) คุณไม่วิธีการลงคะแนนได้บ้าง คุณไม่ได้ลงคะแนนให้หรือกับนายสมิธ

8. celebrate => celebrated, celebrating, celebrates

(A) Today we celebrate our day of independence. (B) What is it we’re celebrating tonight? (C) Last week Mr. and Mrs. Cooper celebrated their wedding anniversary. (D) She celebrates her birthday in September. (A) วันนี้เราฉลองวันของเราของความเป็นอิสระ (B) มันเป็นสิ่งที่เรากำลังฉลองคืนนี้? (C) สัปดาห์ล่าสุดนายและนางคูเปอร์ฉลองครบรอบแต่งงานของพวกเขา (D) เธอฉลองวันเกิดของเธอในเดือนกันยายน

Word/Phrase Substitution Drills

1a What’s your nationality? Are you American ?

1b What’s your nationality? Are you Spanish ?

1c What’s your nationality? Are you French ?

1d What’s your nationality? Are you Congolese ?

1e What’s your nationality? Are you Japanese ?

2a What part of the world do you come from?

2b What geographical area of the world do you come from?

2c What place in the world do you come from?

2d What kind of climate do you come from?

3a I’m an American by birth . What’s your nationality?

3b I’m a naturalized American . What’s your nationality?

3c I’m a native Australian . What’s your nationality?

4a I was born in Spain, but I’m a citizen of France .

4b I was born in Spain, but I grew up in South America .

4c I was born in Spain, but my father was from Korea .

4d I was born in Spain, but I don’t have Spanish citizenship .

4e I was born in Spain, but I have retained Burmese citizenship .

5a Do you know what the population of Japan is?

5b Do you know what the population of the U.S. is?

5c Do you know what the population of the Philippines is?

5d Do you know what the population of Indonesia is?

5e Do you know what the population of Thailand is?

6a What’s the area of the Congo in square miles ?

6b What’s the area of the Congo in square meters ?

6c What’s the area of the Congo in hectares ?

6d What’s the area of the Congo in acres of land ?

7a Who’s the governor of this state ?

7b Who’s the head of this government ?

7c Who’s the mayor of this city ?

7d Who’s the president of this republic ?

7e Who’s the chief of state of this nation ?

7f Who’s the leader of this political party ?

8a According to the latest census, our population has increased .

8b According to the latest census, our population has decreased .

8c According to the latest census, our population has remained the same .

8d According to the latest census, our population has declined .

9a Politically , the country is divided into fifty states .

9b Geographically , the country is divided into ten regions .

9c Culturally , the country is divided into two sections .

9d Industrially ,the country is divided into three major areas .

10a The industrial area is centered largely in the north.

10b The agricultural region is centered largely in the north.

10c The farm area is centered largely in the north.

10d The petroleum region is centered largely in the north.

10e The mining area is centered largely in the north.

11a The country is rich in natural resources. It has mineral deposits .

11b The country is rich in natural resources. It has iron ore .

11c The country is rich in natural resources. It has petroleum .

11d The country is rich in natural resources. It has timber reserves .

11e The country is rich in natural resources. It has water resources .

12a This nation is noted for its economic stability .

12b This nation is noted for its political stability .

12c This nation is noted for its economic development .

12d This nation is noted for its scientific accomplishments .

12e This nation is noted for its advanced technology .

12f This nation is noted for its natural resources .

12g This nation is noted for its indigenous music .

13a How old do you have to be to vote in the national elections ?

13b How old do you have to be to become president of the country ?

13c How old do you have to be to become a senator ?

13d How old do you have to be to be the president of a university ?

13e How old do you have to be to drive a car ?

14a Today we celebrate our day of Independence . It’s a national holiday.

14b Today we celebrate Independence Day . It’s a national holiday.

14c Today we celebrate Christmas . It’s a national holiday.

14d Today we celebrate Thanksgiving . It’s a national holiday.

14e Today we celebrate our nations’s birth . It’s a national holiday.

15a My home is in the capital. It’s a cosmopolitan city .

15b My home is in the capital. It’s an industrial center .

15c My home is in the capital. It’s a large metropolitan area .

15d My home is in the capital. It’s a small provincial town .

15e My home is in the capital. It’s quite an interesting place .

15f My home is in the capital. It’s an historic city .

Reading Practice

The United States covers a large part of the North American continent. Its neighbors are Canada to the north, and Mexico to the south. Although the United States is a big country, it is not the largest in the world. In 1964, its population was over 185,000,000. สหรัฐอเมริกาครอบคลุมส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือ เพื่อนบ้านของมันเป็นแคนาดาไปทางทิศเหนือและเม็กซิโกไปทางทิศใต้ แม้ว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มันไม่ได้เป็นที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในปี 1964 เป็นประชากรของประเทศกว่า 185,000,000

When this land first became a nation, after winning its independence from England, it had thirteen states. Each of the states was represented on the American flag by a star. All these states were in the eastern part of the continent. As the nation grew toward the west, new states were added and new stars appeared on the flag. For a long time, there were 48 states. In 1959, however, two more stars were added to the flag, representing, the new states of Alaska and Hawaii. เมื่อดินแดนแห่งนี้เป็นครั้งแรกของประเทศหลังจากชนะเป็นอิสระจากอังกฤษมันมีสิบสามรัฐ แต่ละรัฐเป็นตัวแทนบนธงชาติอเมริกันโดยดาว รัฐเหล่านี้ทั้งหมดอยู่ในภาคตะวันออกของทวีป ในฐานะที่เป็นประเทศที่มีการเติบโตทางตะวันตกรัฐใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้าไปใหม่และดาวที่ปรากฏบนธง เป็นเวลานานมี 48 รัฐเป็น ในปี 1959 แต่สองดาวอื่น ๆ ที่ถูกเพิ่มเข้าธงตัวแทนใหม่ของสหรัฐฯอลาสก้าและฮาวาย

Indians were the first inhabitants of the land which is now the United States. There are still many thousands of the descendants of these original inhabitants living in all parts of the country. Sometimes it is said that the Indians are “the only real Americans.” อินเดียเป็นชาวแรกของที่ดินซึ่งขณะนี้ประเทศสหรัฐอเมริกา ยังมีหลายพันลูกหลานของคนที่อาศัยอยู่เดิมเหล่านี้อาศัยอยู่ในทุกส่วนของประเทศ บางครั้งมันก็บอกว่าอินเดียคือ “คนเดียวที่ชาวอเมริกันจริง.”

Most Americans, however, are descendants of people who came from all over the world to find a new life in a new land. Those who came first and in greatest numbers to make their homes on the eastern coast of North America were mostly from England. It is for that reason that the language of the United States is English and that its culture and customs are more like those of England than of any other country in the world. ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ แต่เป็นลูกหลานของคนที่มาจากทั่วทุกมุมโลกที่จะหาชีวิตใหม่ในดินแดนใหม่ บรรดาผู้ที่มาเป็นครั้งแรกและในจำนวนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะทำให้บ้านของพวกเขาอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือส่วนใหญ่มาจากประเทศอังกฤษ มันเป็นเพราะเหตุว่าภาษาของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นภาษาอังกฤษว่าและว่าวัฒนธรรมและประเพณีของตนมีมากขึ้นเช่นบรรดาของอังกฤษกว่าของประเทศอื่น ๆ ในโลก

Questions

1. What countries are neighbors of the United States?

2. How many states were there at the beginning? How many are there now?

3. How are the states represented on the American flag?

4. Who were the first inhabitants of America?

5. Why are the customs and culture of the United States more like those of England than of any other country?

Word List

accomplishment

This nation is noted for its scientific accomplishments

advanced

agricultural

Isn’t the agricultural area centered in the south? (VS-5c)

area

What’s the area of the Congo in square miles?

birth (GSL-1176)

capital (GSL-866)

census

According to the latest census, our population has increased.

center (GSL-219)

citizen (GSL-869)

I was born in Spain, but I’m a citizen of France.

citizenship

climate

cosmopolitan

culturally

deposit

economic

election (GSL-818)

geographical

geographically

governor (GSL-877)

Who is the governor of this state?

government

hectare

historic

independence

indigenous

industrial

industrially

iron (GSL-1336)

its

largely

late (GSL-159)

later

latest

leader

mayor

meter

metropolitan

mineral (GSL-1792)

mining

nation (GSL-115)

national

nationality

(751) What’s your nationality? Are you American?

natural

The county is rich in natural resources. It has mineral deposits.

naturalized

ore

petroleum

political (GSL-426)

politically

political party

population (GSL-742)

Do you know what the population of Japan is?

president (GSL-258)

provincial

region

republic (GSL-1424)

reserve (GSL-1026)

resource

rich (GSL-1007)

scientific (GSL-1034)

section

senator

stability

(762) This nation is noted for its economic stability.

technology

timber

Verb Forms

celebrate

(764) Today we celebrate our day of independence.

It’s a national holiday.

center (in)

(760) The industrial area is centered largely in the north.

decline

decrease (GSL-1603)

divide (GSL-1065)

(759) Politically, the country is divided into fifty states.

increase (GSL-195)

remain (GSL-348)

retain

vote (GSL-627)

Expressions

be noted (for)

noted () adj. He is a noted author. This town is noted for its beautiful temple.

chief of state

head of government

Advertisements