2-“Geography and Land Features”

Module 6, Unit 2

“Geography and Land Features”

Base Sentences – (766-780)

766 Geographically, this country is located in the southern hemisphere.

766 ในอย่างภูมิศาสตร์, ประเทศนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้

767 It’s a beautiful country with many large lakes.

767 มันเป็นประเทศที่สวยงามด้วยทะเลสาบขนาดใหญ่จำนวนมาก

768 This part of the country is very mountainous.

768 ส่วนนี้ของประเทศเป็นภูเขามาก

769 The land in this region is dry and parched.

769 ที่ดินในภูมิภาคนี้แห้งและแห้ง

770 Along the northern coast there are many high cliffs.

770 ตามแนวชายฝั่งทางเหนือมีหน้าผาสูงหลายแห่งและแห้ง

771 There are forests here, and lumbering is important.

771 มีป่าเขาที่นี่และเป็นสิ่งที่สำคัญที่ขยับอย่างอ้ยอ้าย

772 The scenery is beautiful near the Pacific Ocean.

772 ทัศนียภาพสวยงามใกล้มหาสมุทรแปซิฟิก

773 This mountain range has many high peaks and deep canyons.

773 เทือกเขานี้มียอดเขาสูงจำนวนมากและหุบเขาลึก

774 What kind of climate do you have? Is it mild?

774 ประเภทใดที่คุณมีของสภาพภูมิอากาศ? มันอ่อน?

775 How far is it from the shore of the Atlantic to the mountains?

775 ไกลแค่ไหนที่จากชายฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังภูเขา?

776 Is the coastal plain good for farming?

776 ดีธรรมดาชายฝั่งเพื่อการเพาะเลี้ยงหรือไม่

777 What’s the longest river in the United States?

777 ของแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างไร

778 Are most of the lakes located in the north central region?

778 มากที่สุดของทะเลสาบตั้งอยู่ในเขตภาคกลางภาคเหนือได้หรือไม่

779 As you travel westward, does the land get higher?

779 ในขณะที่คุณเดินทางไปทางทิศตะวันตกที่ดินไม่รับสูงขึ้น?

780 The weather is warm and sunny here. Do you get much rain?

780 อากาศอบอุ่นและมีแดดที่นี่ คุณจะได้รับฝนมาก?

Verb Study

1. be located (in) => is/are located in, was/were located in

(A) Geographically, this country is located in the southern hemisphere. (B) Wasn’t that company located in New York in 1953? (C) Our new cultural center will be located here. (D) In the 17th century, where was the capital located? (E) Most of the lakes are located in the north central region. (A) ภูมิศาสตร์ประเทศนี้ตั้งอยู่ในซีกโลกใต้ (B) ไม่เป็น บริษัท ที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์กในปี 1953 ว่า? (C) ศูนย์วัฒนธรรมใหม่ของเราจะอยู่ที่นี่ (D) ในศตวรรษที่ 17 ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ได้? (E) มากที่สุดของทะเลสาบที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคภาคกลางภาคเหนือ

2. travel => traveled, traveling, travels

(A) As you travel westward, does the land get higher? (B) Last year I traveled to the Far East. (C) She travels from New York to Washington about once a week. (D) Do you like to travel? (E) He enjoys traveling, but I prefer to stay home. (F) How far did you travel last year? (A) ในขณะที่คุณเดินทางไปทางทิศตะวันตกดินแดนที่ไม่ได้รับสูงขึ้น (B) ปีที่แล้วผมเดินทางไปยังฟาร์อีสท์ (C) เธอเดินทางจากนิวยอร์กไปยังกรุงวอชิงตันเกี่ยวกับสัปดาห์ละครั้ง (D) คุณชอบที่จะเดินทาง (E) เขาสนุกกับการเดินทาง แต่ฉันชอบที่จะอยู่บ้าน (F) ไม่ไกลเท่าไหร่ที่คุณจะเดินทางปีที่ผ่านมา?

3. get => [got, gotten], {get over, got over, gotten over, get on, got on, gotten on}

(A) After traveling all summer, I was glad to get home. (B) As we travel westward, you will notice that the land is getting higher. (C) I don’t think it really gets higher; it just seems higher. (D) Did you get lost in the mountains? (E) We got a lot of rain last year, but we haven’t gotten much rain this year. (F) Had I gotten over my illness in time, I would have gone on the trip with you. (G) Had we gotten tickets earlier, we would have gone by plane. (A) หลังจากเดินทางตลอดฤดูร้อนฉันก็ดีใจที่จะได้รับบ้าน (B) ในขณะที่เราเดินทางไปทางทิศตะวันตกคุณจะพบว่าที่ดินจะได้รับสูงขึ้น (C) ฉันไม่คิดว่ามันจะได้รับสูงกว่า; มันก็ดูเหมือนว่าสูงกว่า (ท่านคิดลึก) ได้หายไปในภูเขา? (E) เรามีจำนวนมากจากฝนปีที่ผ่านมา แต่เรายังไม่ได้อากาศมากฝนในปีนี้ ผมมี (F) อากาศทั่วเจ็บป่วยของฉันในเวลาที่ฉันจะได้ไปเที่ยวกับคุณ (G) มีอากาศที่เราซื้อตั๋วก่อนหน้านี้เราจะได้ไปโดยเครื่องบิน

4. farm => farmed, farming, farms

(A) Is the coastal plain good for farming? (B) It’s good for farming, but farming isn’t the most important industry around here. (C) If the people don’t farm this land, what do they do with it? (D) Most of the area is used for raising cattle, but some of the people farm their land. (A) เป็นที่ราบชายฝั่งที่ดีสำหรับการทำฟาร์ม? (B) เป็นเรื่องที่ดีสำหรับการทำฟาร์ม แต่การทำการเกษตรไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดที่นี่ (C) ถ้าคนที่ไม่ได้ฟาร์มแผ่นดินนี้พวกเขาจะทำอย่างไรกับมันได้หรือ (D) พื้นที่ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการเลี้ยงวัว แต่บางคนที่ฟาร์มที่ดินของตน

Word/Phrase Substitution Drills

1a Geographically, this country is located in the southern hemisphere.

1b Geographically, this country is located in the northern hemisphere.

1c Geographically, this country is located on the continent of Europe.

1d Geographically, this country is located on the continent of Africa.

1e Geographically, this country is located on the continent of Asia.

2a It’s a beautiful country with many large lakes.

2b It’s a beautiful country with several chains of mountains.

2c It’s a beautiful country with many large rivers.

2d It’s a beautiful country with forests, mountains and desert.

2e It’s a beautiful country with scenic mountain areas.

3a This part of the country is very mountainous.

3b This part of the country is very hilly.

3c This part of the country is very flat.

3d This part of the country is very stony.

3e This part of the country is very heavily populated.

4a The land in this region is dry and parched.

4b The land in this region is arid.

4c The land in this region is semi-arid.

4d The land in this region is fertile farmland.

5a Along the northern coast there are many high-cliffs.

5b Along the northern coast there are many deep harbors.

5c Along the northern coast there are many ports.

5d Along the northern coast there are many good harbors and port cities.

5e Along the northern coast there are many forests.

6a There are forests here and lumbering is important.

6b There are oil wells here and petroleum is important.

6c There are streams here and fishing is important.

7a The scenery is beautiful near the Pacific Ocean.

7b The scenery is gorgeous near the Pacific Ocean.

7c The scenery is spectacular near the Pacific Ocean.

7d The scenery is breath-taking near the Pacific Ocean.

7e The scenery is unbelievably beautiful near the Pacific Ocean.

8a This mountain range has many high peaks and deep canyons.

8b This mountain range has many high peaks and swift rivers.

8c This mountain range has many high peaks and fertile valleys.

9a What kind of climate do you have? Is it mild?

9b What kind of climate do you have? Is it tropical?

9c What kind of climate do you have? Is it warm and dry?

9d What kind of climate do you have? Is it cold and humid?

9e What kind of climate do you have? Is it severe?

9f What kind of climate do you have? Is it moist?

10a How far is it from the shore of the Atlantic to the mountains?

10b How far is it from the mountain range to the open plains?

10c How far is it from the high plateau area to the fertile farmland?

10d How far is it from the cool forests to the hot desert areas?

10e How far is it from the coastline to the foothills?

11a Is the coastal plain good for farming?

11b Is the coastal plain good for raising cattle?

11c Is the coastal plain good for growing crops?

11d Is the coastal plain good for oil prospecting?

11e Is the coastal plain good for urban development?

12a What’s the longest river in the United States?

12b What’s the highest mountain in the United States?

12c What’s the coldest region in the United States?

12d What’s the hottest area in the United States?

12e What’s the largest industrial center in the United States?

13a Are most of the lakes located in the north central region?

13b Are most of the lakes located in the northeastern region?

13c Are most of the lakes located in the northwestern region?

13d Are most of the lakes located in the south central region?

13e Are most of the lakes located in the southwestern region?

13f Are most of the lakes located in the southeastern region?

14a As you travel westward does the land get higher?

14b As you travel eastward does the land get drier?

14c As you travel northward does the land get more fertile?

14d As you travel southward does the land get less fertile?

15a The weather is warm and sunny here. Do you get much rain?

15b The weather is warm and sunny here. Do you suffer from the heat?

15c The weather is warm and sunny here. Do you live in comfort the whole year?

15d The weather is warm and sunny here. Do you get much cold weather?

15e The weather is warm and sunny here. Do you get any snowfall at all?

Reading Practice

The geographical location of a country and its physical characteristics are very important to its development and progress. The United States is very fortunate in this respect. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศและลักษณะทางกายภาพมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของตนสหรัฐอเมริกาเป็นโชคดีมากในแง่นี้

First of all, it has a good climate. In almost all sections of the country it is possible to live comfortably during the whole year. It is true that in the south it sometimes gets very hot, and in the north very cold. But the people who live in these regions become accustomed to the climate and never suffer very much when the weather is either very hot or very cold. ครั้งแรกของทั้งหมดมันมีสภาพอากาศดี ในเกือบทุกส่วนของประเทศเป็นไปได้ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสบายในช่วงตลอดทั้งปี มันเป็นความจริงที่ว่าในภาคใต้บางครั้งมันก็จะร้อนมากและในภาคเหนือหนาวเย็นมาก แต่คนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้กลายเป็นที่คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและไม่เคยต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมากเมื่ออากาศทั้งร้อนมากหรือเย็นมาก

In a large country there is usually a great variety of different physical characteristics. In the United States, there are wide plains and high mountains, thousands of lakes and rivers of all sizes, cool forests and hot deserts, and a coastline several thousand miles long. ในประเทศที่มีขนาดใหญ่มักจะมีความหลากหลายมากของลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน ในสหรัฐอเมริกามีที่ราบกว้างและภูเขาสูงหลายพันคนของทะเลสาบและแม่น้ำทุกขนาด, ป่าเย็นและทะเลทรายร้อนและชายฝั่งทะเลหลายพันไมล์ยาวเป็น

The many lakes and rivers, as well as the long coastline, have been of great importance to the development of the country, since they made possible the easy transportation of people and all the things people need. Transportation by water is still necessary and important. In modern times, however, trains, automobiles, trucks and airplanes are doing much of the work which was formerly done by ships and boats. ทะเลสาบและแม่น้ำหลายเช่นเดียวกับชายฝั่งทะเลยาวได้รับความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาของประเทศนับตั้งแต่ที่พวกเขาทำไปขนส่งง่ายของผู้คนและทุกสิ่งที่คนต้องการ การขนส่งทางน้ำยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ ในสมัยครั้ง แต่รถไฟ, รถยนต์, รถบรรทุกและเครื่องบินกำลังทำมากของงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยก่อนที่เรือและเรือ

Questions

1. In what respect is the United States very fortunate?

2. What can you say about the climate in the United States?

3. What kind of climate do you have in your country?

4. What are the principal physical characteristics of the United States? Of your country?

5. Why are rivers and lakes important?

6. Are there many rivers and lakes in your country? Does your country have a coastline?

7 What is used for transportation in modern times?

Word List

arid

breath-taking

canyon

cattle

cliff

coastal

coastline

comfort

continent

crop

deep

desert

eastward

farmland

fertile

fishing

foothills

forest

gorgeous

harbor

heavily

hemisphere

high

hilly

humid

less

lumbering

moist

mountainous

mountain range

northeastern

northern

northward

northwestern

ocean

oil prospecting

oil well

parched

peak

plain

plateau

populated

port

rain

scenery

scenic

semi-arid

severe

shore

snowfall

southeastern

southern

southward

southwestern

spectacular

stony

stream

swift

tropical

urban

valley

westward

Verb Forms

farm

grow

raise

suffer

Expressions

be located

chain of mountains

Advertisements