3-“Talking About Things to Wear”

Module 5, Unit 3

“Talking About Things to Wear”

Base Sentences – (631-645)

631 What are you going to wear today?

631 คุณเป็นอะไรไปสวมใส่ในวันนี้

632 I’m going to wear my blue suit. Is that all right?

632 ฉันจะสวมใส่ชุดสีฟ้าของฉัน เป็นที่ถูกต้องทั้งหมดหรือไม่

633 I have two suits to send to the cleaners.

633 ฉันมีสองชุดเพื่อส่งไปยังเครื่องทำความสะอาด

634 I have some shirts to send to the laundry.

634 ฉันมีเสื้อที่จะส่งไปที่ซักผ้า

635 You ought to have that coat cleaned and pressed.

635 คุณควรจะมีเสื้อที่สะอาดและกด

636 I’ve got to get this shirt washed and ironed.

636 ฉันต้องไปรับเสื้อล้างและรีดชิ้นนี้

637 All my suits are dirty. I don’t have anything to wear.

637 ทุกชุดของฉันสกปรก ฉันไม่มีอะไรที่จะสวมใส่

638 You’d better wear a light jacket. It’s chilly today.

638 คุณควรที่จะสวมเสื้อกันหนาวแสง มันเย็นวันนี้

639 This dress doesn’t fit me anymore.

639 ชุดนี้ไม่พอดีกับฉันอีกต่อไป

640 I guess I’ve outgrown this pair of trousers.

640 ผมคิดว่าผมได้ outgrown กางเกงนี้

641 These shoes are worn-out. They’ve lasted a long time.

641 รองเท้าเหล่านี้จะหมดแรง พวกเขาได้กินเวลานาน

642 I can’t fasten this collar button.

642 ฉันไม่สามารถตรึงนี้ปุ่มคอ

643 Why don’t you get dressed now? Put on your work clothes.

643 ทำไมคุณไม่แต่งเนื้อแต่งตัวตอนนี้หรือไม่ ใส่เสื้อผ้างานของคุณ

644 My brother came in, changed his clothes, and went out again.

644 พี่ชายของฉันที่เข้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าของเขาและออกไปอีกครั้ง

645 I didn’t notice you were wearing your new hat.

645 ผมไม่ได้แจ้งให้ทราบว่าคุณสวมหมวกใหม่ของคุณ

Verb Study

1. wear => [wore, worn], wearing, wears

(A) What are you going to wear today? (B) She wore her blue dress yesterday. (C) What is Mr. Cooper wearing today? (A) คุณมีอะไรที่จะไปสวมใส่ในวันนี้? (B) เธอสวมชุดสีฟ้าของเธอเมื่อวานนี้ (C) นายคูเปอร์เป็นอะไรที่สวมใส่ในวันนี้?

2. clean, press => cleaned, cleaning, cleans; pressed, pressing, presses

(A) You ought to have that coat cleaned and pressed. (B) I’m cleaning the kitchen because it looks dirty. (C) She presses her skirts and cleans her dresses every week. (D) She cleans the house about two or three times a week. (A) คุณควรจะมีเสื้อโค้ทที่ทำความสะอาดและกด (B) ผมทำความสะอาดห้องครัวเพราะมันดูสกปรก (C) กดเธอกระโปรงของเธอและทำความสะอาดชุดของเธอทุกสัปดาห์ (D) เธอทำความสะอาดบ้านประมาณสองหรือสามครั้งต่อสัปดาห์

3. wash, iron => washed, washing, washes; ironed, ironing, irons

(A) I’ve got to get this shirt washed and ironed. (B) She washes and irons the clothes every week. (C) Do you wash and iron shirts here? (A) ฉันจะต้องได้รับเสื้อตัวนี้ล้างและรีด (B) เธอล้างและเตารีดเสื้อผ้าทุกสัปดาห์ คุณ (C) ล้างและเสื้อเหล็กที่นี่?

4. outgrown => [outgrew, outgrown], is/are outgrown, was/were outgrown

(A) I guess I’ve outgrown this pair of trousers. (B) He’s growing fast. He outgrows all of his clothes in a very short time. (C) Have you outgrown your blue suit already? (D) I outgrew this pair of shoes in three months. (A) ผมคิดว่าผมโค่งกางเกงนี้ (B) เขาเติบโตอย่างรวดเร็ว เขาเติบโตเกินกว่าทั้งหมดของเสื้อผ้าของเขาในเวลาอันสั้น คุณ (C) โค่งสูทสีฟ้าของคุณแล้ว (D) ผมล้นจากรองเท้าคู่นี้ในสามเดือน.

5. fasten => fastened, fastening, fastens

(A) I can’t fasten this collar button. (B) He never fastens the top button of his shirt. (C) Would you please fasten your seat belts? (D) Please wait. I haven’t fastened my seat belt yet. (A) ฉันไม่สามารถยึดปุ่มนี้คอ (B) เขาไม่เคยผูกปุ่มด้านบนของเสื้อของเขา (C) คุณกรุณารัดเข็มขัดของคุณ? (D) โปรดรอสักครู่ ฉันไม่ได้ยึดเข็มขัดนิรภัยของฉันยัง

6. come in => [came in, has/had come in], coming in, comes in

(A) My brother came in at 8 o’clock. (B) She comes in here every day at 3 o’clock. (C) Come in please, and sit down. (A) พี่ชายของฉันเดินเข้ามาในที่ 08:00 (B) เธอมาที่นี่ทุกวัน 03:00 (C) มาโปรดและนั่งลง

7. change => changed, changing, changes

(A) My brother came in, changed his clothes, and went out again. (B) She changes her clothes two or three times a day. (C) You certainly haven’t changed very much. You look the same. (D) The tire is flat. You’ll have to change it. (A) พี่ชายของฉันเข้ามาในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของเขาและเดินออกไปอีกครั้ง (B) เธอเปลี่ยนเสื้อผ้าของเธอสองหรือสามครั้งต่อวัน (C) แน่นอนคุณยังไม่ได้เปลี่ยนมาก คุณมีลักษณะเดียวกัน (D) ยางจะแบน คุณจะต้องไปเปลี่ยนมัน

8. notice => noticed, noticing, notices

(A) Have you noticed anything new about me? (B) I should have noticed your new hat, I guess. (C) Did you notice the number of that house? (D) Notice how well this suit fits! (A) คุณสังเกตเห็นสิ่งใหม่เกี่ยวกับฉัน? (B) ฉันควรจะได้สังเกตเห็นหมวกใหม่ของคุณฉันเดา ท่าน (C) สังเกตเห็นจำนวนของเรือนนั้น? (D) ขอให้สังเกตวิธีที่ดีที่เหมาะกับชุดนี้!

Word/Phrase Substitution Drills

1a What are you going to wear today?

1b What are you going to put on today?

2a I’m going to wear my blue suit. Is that all right?

2b I’m going to wear my aqua skirt. Is that all right?

2c I’m going to wear my tuxedo. Is that all right?

2d I’m going to wear my skirt and blouse. Is that all right?

2e I’m going to wear my new dress. Is that all right?

3a I have two suits to send to the cleaners.

3b I have a dress to send to the cleaners.

3c I have a pair of slacks to send to the cleaners.

4a I have some shirts to send to the laundry.

4b I have some underwear to send to the laundry.

4c I have shirts and socks to send to the laundry.

4d I have some dirty clothes to send to the laundry.

5a You ought to have that coat cleaned and pressed.

5b You ought to have that coat taken up in the sleeves.

5c You ought to have that coat let down in the sleeves.

5d You ought to have that coat tailored to fit you.

6a I’ve got to get this shirt washed and ironed.

6b I’ve got to get this dress washed and ironed.

6c I’ve got to get these clothes washed and ironed.

6d I’ve got to get these sheets and towels washed and ironed.

6e I’ve got to get these tablecloths washed and ironed.

6f I’ve got to get these linens washed and ironed.

7a All my suits are dirty . I don’t have anything to wear.

7b All my suits are wrinkled. I don’t have anything to wear.

7c All my suits are too short. I don’t have anything to wear.

7d All my suits are too small for me. I don’t have anything to wear.

7e All my suits are out of style. I don’t have anything to wear.

8a You’d better wear a light jacket. It’s chilly today.

8b You’d better wear a heavey jacket. It’s cold today.

8c You’d better wear something warm. It’s freezing today.

8d You’d better wear a lightweight suit. It’s hot today.

8e You’d better wear a raincoat. It’s rainy today.

8f You’d better wear gloves. It’s below zero today.

9a This dress doesn’t fit me anymore.

9b This dress doesn’t appeal to me anymore.

9c This dress doesn’t look good on me anymore.

10a I guess I’ve outgrown this pair of trousers.

10b I guess I’ve outgrown these old clothes.

10c I guess I’ve outgrown these swimming trunks.

10d I guess I’ve outgrown this bathing suit.

10e I guess I’ve outgrown these boots.

10f I guess I’ve outgrown my old house slippers.

10g I guess I’ve outgrown my bathrobe.

11a These shoes are worn-out. They’ve lasted a long time.

11b These shoes are worn-out. I’ve worn them a long time.

11c These shoes are worn-out. I’ve had them a long time.

11d These shoes are worn-out. They’ve been used for a long time.

12a I can’t fasten this collar button. Will you help me?

12b I can’t buckle this belt. Will you help me?

12c I can’t tie these shoestrings. Will you help me?

12d I can’t tie this tie. Will you help me?

12e I can’t unbutton this shirt. Will you help me?

12f I can’t tie these shoelaces. Will you help me?

13a Why don’t you get dressed now? Put on your work clothes.

13b Why don’t you get dressed now? Put on your good clothes.

13c Why don’t you get dressed now? Put on your shirt and tie.

13d Why don’t you get dressed now? Put on your evening dress.

13e Why don’t you get dressed now? Put on your white tie and tails.

13f Why don’t you get dressed now? Put on your best suit.

14a My brother came in, changed his clothes, and went out again.

14b My brother came in, undressed, and went to bed.

14c My brother came in, put on his best suit, and left for the party.

15a I didn’t notice you were wearing your new hat.

15b I hadn’t noticed that you were wearing your new hat.

15c It didn’t occur to me that you were wearing your new hat.

15d I didn’t realize that you were wearing your new hat.

15e I hadn’t realized you were wearing your new hat.

16a You’d better wear something warm. It’s cold today.

16b You should wear something warm. It’s cold today.

16c You ought to wear something warm. It’s cold today.

16d I suggest that you wear something warm. It’s cold today.

17a These clothes are wrinkled. They need to be pressed.

17b These clothes are dirty. They need to be washed.

17c These clothes are too long. They need to be taken up.

17d These clothes are too short. They need to be let down.

18a These shoes are old. They’re worn-out.

18b These shoes are fairly new. They’re in good condition.

Reading Practice

Have you noticed that men and women have very different opinions about clothing? Mr. Harper, for example, has probably been wearing the same clothes for several years and intends to wear them for several more. คุณสังเกตเห็นว่าชายและหญิงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากเกี่ยวกับเสื้อผ้า? นายฮาร์เปอร์ตัวอย่างเช่นอาจจะได้รับการสวมใส่เสื้อผ้าแบบเดียวกันสำหรับหลายปีและมีความตั้งใจที่จะสวมใส่พวกเขาสำหรับอีกหลายคน

He’s very happy if his clothes last for a long time. He only need a couple of suits and a sports coat and slacks. Occasionally he buys a shirt, a pair of socks, some underwear, or a new tie. Mr. Harper is confident that he has enough clothing. เขาเป็นคนที่มีความสุขมากถ้าเสื้อผ้าของเขาที่ผ่านมาเป็นเวลานาน เขาต้องการเพียงคู่ของชุดสูทและเสื้อกีฬาและกางเกงทรงหลวม บางครั้งเขาซื้อเสื้อคู่ของถุงเท้า, ชุดชั้นในบางส่วนหรือผูกใหม่ นายฮาร์เปอร์มีความมั่นใจว่าเขามีเสื้อผ้าพอ

He thinks that his wife has plenty of clothes, too. She has several dresses, some skirts and blouses, and a few pairs of shoes. But when ever they plan to go out for the evening she says, “I don’t know what to do. I have nothing to wear.” “What about all the things in your closet?” Mr. Harper asks his wife. เขาคิดว่าภรรยาของเขามีความอุดมสมบูรณ์ของเสื้อผ้ามากเกินไป เธอมีชุดหลายกระโปรงและเสื้อบางและไม่กี่คู่ของรองเท้า แต่เมื่อพวกเขาเคยวางแผนที่จะออกไปสำหรับตอนเย็นที่เธอบอกว่า “ผมไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร. ฉันไม่มีอะไรที่จะสวมใส่.” “สิ่งที่เกี่ยวกับทุกสิ่งที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าของคุณ?” นายฮาร์เปอร์ถามภรรยาของเขา .

But he knows what the answer will be. One dress is out of style, another is too small or too short, and the third just doesn’t appeal to her anymore. แต่เขารู้ว่าคำตอบจะเป็น หนึ่งชุดจะออกจากรูปแบบอื่นมีขนาดเล็กเกินไปหรือสั้นเกินไปและคนที่สามก็ไม่ได้ดึงดูดความสนใจของเธออีกต่อไป

Mr. Harper can persuade his wife that something from her closet looks good on her. But once in a while she insists on going shopping for a new dress and new shoes. นายฮาร์เปอร์สามารถชักชวนภรรยาของเขาว่าบางสิ่งบางอย่างจากตู้ของเธอดูดีของเธอ แต่เมื่อในขณะที่เธอยืนยันว่าจะไปช้อปปิ้งสำหรับการแต่งกายใหม่และรองเท้าใหม่ .

Mr. Harper talks a lot, but he doesn’t really mind if his wife buys new clothes once in a while. Actually, he likes her to look attractive when they go to the theater or to a party. นายฮาร์เปอร์พูดมาก แต่เขาไม่ได้จริงๆคิดว่าภรรยาของเขาซื้อเสื้อผ้าใหม่ครั้งในขณะที่ ที่จริงแล้วเขาชอบเธอดูน่าสนใจเมื่อพวกเขาไปที่โรงละครหรือไปงานปาร์ตี้

Questions

1. Why do you think women need more clothing than men?

2. How long does Mr. Harper wear the same clothes?

3. What does he buy occasionally?

4. What does his wife have in her closet?

5. Why does she frequently say that she has. nothing to wear?

6. Why doesn’t Mr. Harper mind if his wife buys new clothes once in a while?

7. Do you think men worry about styles as much as women do?

Conversation

Dialog 1

BILL: I don’t know what to wear today. Is it going to be cold or warm? BILL’S BROTHER: It looks like it’s going to rain today. You’d better take your raincoat. BILL: I can’t decide whether to wear my grey suit or the brown one. BILL’S BROTHER: Why don’t you wear the grey one? It’s not as heavy as the brown one. It may rain today, but it won’t be very cold. BILL: All right. What are you going to wear? BILL’S BROTHER: I think I’ll wear my new jacket and dark blue trousers. And if I can borrow your blue tie, I’ll wear that. I don’t have a blue tie. BILL: Of course you can have it All of my shirts are at the laundry, so I borrowed one of yours. I was sure you wouldn’t mind.

Dialog 2

ALICE: What kind of dress are you looking for? MARY: Since it’s getting warmer this time of year, I want something lightweight. What material do you think would be best? ALICE: Let’s see what there is. We can go to several stores. Personally, I like a cotton dress for spring. MARY: So do I. And I could wear it all summer, too. I want something I can use for a long time. ALICE: What color would you like? Yellow or green would be good colors for you. MARY: Oh! I want a white dress. ALICE: Are you sure? It’s not a very practical color. It gets dirty so fast. MARY: I know. But I’m getting married on Saturday, and white is the traditional color for a wedding dress.

WORD LIST

anymore

aqua

bathing suit

bathrobe

below

blouse

boot

button

cleaners

collar

evening dress

glove

lightweight

linens

rainy

shoelaces

shoestrings

skirt

slacks

sleeve

slipper

swimming trunks

tablecloth

tails

trousers

tuxedo

underwear

wrinkled

VERB FORMS

appeal (to)

buckle

clean

fasten

iron

let down

notice

occur

outgrow, outgrew (p.), outgrown (p. part.)

press

suggest

tailor

take up

tie

unbutton

undress

use

EXPRESSIONS

all right

out of style

Supplementary Word List (Conversation and Reading Practice)

borrow

clothing

for example

sports coat

Advertisements