5-“Farms and Factories”

Module 6, Unit 5

“Farms and Factories”

Base Sentences – (811-825)

811 Because of the warm and sunny weather, oranges grow very well here.

811 เนื่องจากอากาศที่อบอุ่นและมีแดดออก, ส้มเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีที่นี่

812 In this flat country people grow wheat and corn and, raise cattle.

812 ในประเทศนี้แบนคนเติบโตข้าวสาลีและข้าวโพดและเพิ่มโค

813 The ground around here is stony and not very good for farming.

813 พื้นดินรอบที่นี่จะเต็มไปด้วยหินและไม่ดีมากเพื่อการเพาะเลี้ยง

814 What are the principal farm products in this region?

814 อะไรขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของฟาร์มหลักในภูมิภาคนี้มีอะไรบ้าง

815 Milk, butter, and cheese are shipped here from the dairy farms.

815 นมเนยและเนยแข็งเป็นส่งที่นี่จากฟาร์มนม

816 They had to cut down a lot of trees to make room for farms.

816 พวกเขามีการตัดต้นไม้จำนวนมากที่จะทำให้ห้องสำหรับฟาร์ม

817 At this time of the year farmers plow their fields.

817 ในขณะที่เกษตรกรในปีนี้ของพวกเขาไถเขตข้อมูล

818 On many farms you’ll find cows and chickens.

818 ในฟาร์มโคนมหลายคุณจะพบวัวและไก่

819 If you have cows you have to get up early to do the milking.

819 ถ้าคุณมีแม่โคที่คุณต้องตื่น แต่เช้าเพื่อทำการรีดนม

820 Tractors have revolutionized farming.

820 รถแทรกเตอร์มีการปฏิวัติการทำฟาร์ม

821 In the United States, there are many factories for making cloth.

821 ในประเทศสหรัฐอเมริกามีโรงงานหลายแห่งมีการทำผ้า

822 Factories employ both male and female workers.

822 โรงงานจ้างคนงานทั้งชายและหญิง

823 If you work in a factory, you usually have to punch a clock.

823 หากคุณทำงานในโรงงาน, คุณมักจะมีการชกมวยนาฬิกา

824 Is meat packing a big industry in your country?

824 เนื้อถูกบรรจุอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศของคุณ

825 Is it true that the manufacturing of automobiles is a major industry?

825 มันเป็นความจริงที่การผลิตรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมหลัก?

Verb Study

1. grow => [grew, grown], growing, grows

(A) Because of the warm climate, oranges grow very well here. (B) I used to see a lot of oranges growing here, but I don’t anymore. (C) Last year the farmer grew corn on this land. I don’t know what he’ll grow this year. (D) If your land had been fertile, you could have grown tobacco. (A) เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่อบอุ่น, ส้มเติบโตได้เป็นอย่างดีที่นี่ (B) ผมเคยเห็นมากส้มเติบโตที่นี่ แต่ฉันทำไม่ได้อีกต่อไป (C) ปีที่ผ่านมาเกษตรกรข้าวโพดบนแผ่นดินนี้ ผมไม่ทราบว่าสิ่งที่เขาจะเติบโตในปีนี้ (D) ถ้าที่ดินของคุณได้รับความอุดมสมบูรณ์คุณสามารถมีการเติบโตยาสูบ

2. raise => raised, raising, raises

(A) In this flat country people raise cattle. (B) I’m raising chickens this year. (C) Mr. Cooper raises cattle on his farm, doesn’t he? (D) I’ve often raised chickens, but I’ve never raised pigs. (A) เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่อบอุ่น, ส้มเติบโตได้เป็นอย่างดีที่นี่ (B) ผมเคยเห็นมากส้มเติบโตที่นี่ แต่ฉันทำไม่ได้อีกต่อไป (C) ปีที่ผ่านมาเกษตรกรข้าวโพดบนแผ่นดินนี้ ผมไม่ทราบว่าสิ่งที่เขาจะเติบโตในปีนี้ (D) ถ้าที่ดินของคุณได้รับความอุดมสมบูรณ์คุณสามารถมีการเติบโตยาสูบ

3. be shipped => is/are shipped, was/were shipped

(A) Milk, butter and cheese are shipped here from the dairy farms. (B) The books you want were shipped to you three months ago. (C) If the books had been shipped several months ago, I would have gotten them by now. (A) นมเนยและชีสที่นี่มีการจัดส่งจากฟาร์มโคนม (B) หนังสือที่คุณต้องการได้รับการส่งไปยังคุณสามเดือนที่ผ่านมา (C) ถ้าหนังสือที่ได้รับการจัดส่งเป็นเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาผมจะมีอากาศพวกเขาโดยขณะนี้

4. cut down => [cut down], cutting down, cuts down

(A) They had to cut down a lot of trees to make room for farms. (B) They’re cutting down all the trees in this area. (C) Who cut this tree down? Do you know? (D) If I had cut that tree down, I would have told you about it. (A) พวกเขาต้องตัดลงมากของต้นไม้เพื่อให้ฟาร์ม (B) พวกเขากำลังตัดต้นไม้ทั้งหมดในบริเวณนี้ (C) ใครตัดต้นไม้นี้ลง? คุณรู้หรือไม่? (D) ถ้าผมตัดต้นไม้ลงที่ฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับมัน

5. plow => plowed, plowing, plows

(A) At this time of the year farmers plow their fields. (B) He always plows his fields in September or October. (C) I wish I had finished plowing the fields this morning. (A) ในช่วงเวลาของเกษตรกรในปีนี้ไถนาของพวกเขา (B) เขามักจะไถทุ่งนาของเขาในเดือนกันยายนหรือตุลาคม (C) ฉันหวังว่าฉันได้เสร็จสิ้นการไถนาเช้านี้

6. revolutionize => revolutionized, revolutionizing, revolutionizes

(A) Tractors have revolutionized farming. (B) The new tractors are revolutionizing farming around here. (C) Modern machinery has revolutionized industry. (A) รถแทรกเตอร์มีการปฏิวัติการเกษตร (B) รถแทรกเตอร์ใหม่จะปฏิวัติการเกษตรรอบที่นี่ (C) เครื่องจักรที่ทันสมัย​​มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม

7. employ => employed, employing, employs

(A) Factories employ both male and female workers. (B) This company employs ten people. (C) If they had employed me, I would have worked hard. (A) โรงงานจ้างคนงานทั้งชายและหญิง (B) บริษัท นี้มีพนักงานคนสิบคน (C) ถ้าพวกเขาได้รับการว่าจ้างฉันฉันจะได้ทำงานอย่างหนัก

8. punch (a clock) => punched, punching, punches

(A) If you work in a factory, you usually have to punch a clock. (B) What time did you punch the clock this morning? (C) As soon as he got to work this morning, he punched the clock. (A) ถ้าคุณทำงานในโรงงาน, คุณมักจะต้องเจาะนาฬิกา (B) คุณทำอะไรเวลาเจาะนาฬิกาเช้านี้? (C) ทันทีที่เขาได้ไปทำงานเช้านี้เขาเจาะนาฬิกา

Word Substitution Drills

1a Because of the warm and sunny weather, oranges grow very well here.

1b Because of the warm and sunny weather, lemons grow very well here.

1c Because of the warm and sunny weather, cotton and peanuts grow very well here.

1d Because of the warm and sunny weather, tobacco and rice grow very well here.

1e Because of the warm and sunny weather, fruits grow very well here.

2a In this flat country people grow wheat and corn and raise cattle.

2b In this flat country people grow wheat and corn and raise pigs.

2c In this flat country people grow wheat and corn and raise sheep.

2d In this flat country people grow wheat and corn and raise chickens.

2e In this flat country people grow wheat and corn and raise thoroughbreds.

3a The ground around here is stony and not very good for farming .

3b The ground around here is swamp land and not very good for farming .

3c The ground around here is mostly clay and not very good for farming .

3d The ground around here is rocky and not very good for farming .

4a What are the principal farm products in this region?

4b What are the principal crops in this region?

4c What are the principal natural resources in this region?

4d What are the principal minerals in this region?

5a Milk, butter and cheese are shipped here from the dairy farms.

5b Milk, butter and cheese are brought in here from the dairy farms.

5c Milk, butter and cheese are transported here from the dairy farms.

5d Milk, butter and cheese are flown here from the dairy farms.

6a They had to cut down a lot of trees to make room for farms.

6b They had to clear a lot of land to make room for farms.

6c They had to burn a lot of underbrush to make room for farms.

6d They had to work for many years to make room for farms.

7a At this time of year, farmers plow their fields.

7b At this time of year, farmers cultivate their lands.

7c At this time of year, farmers plant their fields.

7d At this time of year, farmers harvest their crops.

7e At this time of year, farmers get ready for the autumn harvest.

8a On many farms you’ll find cows and chickens.

8b On many farms you’ll find livestock.

8c On many farms you’ll find pet dogs and cats.

8d On many farms you’ll find modern farm equipment.

9a If you have cows you have to get up early to do the milking.

9b If you have livestock you have to get up early to do the feeding.

9c If you have crops you have to get up early to do the plowing.

10a Tractors have revolutionized farming.

10b Modern farm implements have revolutionized farming.

10c Milkers have revolutionized farming.

10d Binders and threshers have revolutionized farming.

10e Hay loaders and reapers have revolutionized farming.

10f Feed grinders have revolutionized farming.

11a In the United States, there are many factories for making cloth.

11b In the United States, there are many factories for making automobiles.

11c In the United States, there are many factories for making furniture.

11d In the United States, there are many factories for making leather goods.

11e In the United States, there are many factories for making steel.

11f In the United States, there are many factories for making appliances.

12a Factories employ both male and female workers.

12b Factories give jobs to both male and female workers.

12c Factories have work for both male and female workers.

13a If you work in a factory, you usually have to punch a clock.

13b If you work in a factory, you usually have to carry a lunch to work.

13c If you work in a factory, you usually have to get to work on time.

13d If you work in a factory, you usually have to work five days a week.

14a Is meat packing a big industry in your country?

14b Is food processing a big industry in your country?

14c Is fishing a big industry in your country?

14d Is fish canning a big industry in your country?

15a Is it true that the manufacturing of automobiles is a major industry?

15b Is it true that the manufacturing of airplanes is a major industry?

15c Is it true that the manufacturing of clothing is a major industry?

15d Is it true that the manufacturing of furniture is a major industry?

Reading Practice

The Jensens are a typical American farm family. Mr. and Mrs. Jensen came from Norway many years ago and settled on a dairy farm in Minnesota. Their four children grew up there. Jensens เป็นครอบครัวฟาร์มอเมริกันทั่วไป มิสเตอร์และมิสซิสเจนเซ่นมาจากนอร์เวย์เป็นเวลาหลายปีที่ผ่านมาและนั่งลงบนฟาร์มโคนมในมินนิโซตา เด็กทั้งสี่ของพวกเขาเติบโตขึ้นมามี

The two boys, Olaf and Carl, helped their father take care of the farm. They plowed and planted the fields, harvested the crops and milked the cows. เด็กชายทั้งสองโอลาฟและคาร์ลช่วยพ่อของเขาในการดูแลของฟาร์ม พวกเขาไถและปลูกทุ่งนาที่เก็บเกี่ยวพืชผลและรีดนมโค

The daughters, Inga and Sigrid, helped their mother with the housework. There was always a lot to do and the whole family worked very hard. ลูกสาว, Inga และ Sigrid ช่วยแม่ทำงานบ้านของพวกเขาด้วย มักจะมีจำนวนมากจะทำและทุกคนในครอบครัวทำงานหนักมาก

Today Mr. and Mrs. Jensen are old and cannot work as hard as they did when they were younger. Their son Olaf runs the farm now and his wife and children help him. The work is not as hard now as it used to be. Olaf has bought several machines which do many of the things formerly done by hand. วันนี้นายและนางเซ่นจะเก่าและไม่สามารถทำงานได้อย่างแรงที่สุดเท่าที่พวกเขาได้เมื่อพวกเขาอายุน้อยกว่า โอลาฟลูกชายของพวกเขาทำงานในฟาร์มในขณะนี้และภรรยาและลูกของเขาช่วยให้เขา ทำงานไม่เป็นยากในขณะนี้เป็นที่เคยเป็น โอลาฟได้ซื้อหลายเครื่องซึ่งทำหลายสิ่งเดิมทำด้วยมือ

The other three children have moved away. Sigrid married a farmer and lives nearby. Carl is living in Minneapolis where he has a good job as manager of a factory which makes dairy products. อื่น ๆ เด็กทั้งสามคนจะย้ายออกไป Sigrid แต่งงานกับเกษตรกรและอาศัยอยู่ใกล้เคียง คาร์ลที่อาศัยอยู่ในมินนิอาที่เขามีงานที่ดีในฐานะผู้จัดการของโรงงานซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์นม

Some of the milk used by the factory comes from Olaf Jensen’s farm. Olaf Jensen Inga went to the State University and is now teaching in a high school in St. Paul. บางส่วนของนมที่ใช้โดยโรงงานที่มาจากฟาร์มโอลาฟเซ่น โอลาฟเซ่น Inga ไปมหาวิทยาลัยรัฐและตอนนี้การเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมในเซนต์ปอล

The story of the Jensens is not unusual. Although life on the farm has changed a great deal, farming is still a necessary and very important occupation. เรื่องราวของ Jensens ไม่ผิดปกติ แม้ว่าชีวิตในฟาร์มที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการที่ดี, การทำฟาร์มยังคงเป็นอาชีพที่จำเป็นและสำคัญมาก

However, city life attracts young people like Carl and Inga Jensen. Every year many of them leave the farms and take jobs in the many factories which are located in or near large cities. แต่ชีวิตในเมืองที่ดึงดูดคนหนุ่มสาวเช่นเดียวกับคาร์ลและ Inga เซ่น ทุกๆปีจะมีมากของพวกเขาออกจากฟาร์มและใช้งานในโรงงานหลายแห่งซึ่งตั้งอยู่ในหรือใกล้เมืองใหญ่

Questions

1. Describe the Jensen family.

2. What are some of the things that farmers do?

3. Do all of The Jensens still live on the farm?

4. What important products are made from milk?

5. Why is farming important?

6. Which do you prefer, farm life or city life? Why?

Word List

appliance เครื่องใช้ It’s best to buy durable appliances that last a long time.

autumn ฤดูใบไม้ร่วง It’s almost autumn, the weather’s getting colder.

because of เนื่องจาง Because of the demand for appliances, the factory increased production.

binder เครื่องผูก a. A machine that reaps and ties grain. b. An attachment on a reaping machine that ties grain in bundles.

clay ดินเหนียว Most plants don’t like to grow in clay.

cloth ผ้า Does this factory produce cotton cloth?

clothing เสื้อผ้า The United States produces clothing in great abundance.

dairy โรงรีดนม Dairy products are in demand in this region. His father owns a dairy.

equipment อุปกรณ์ Farm equipment is quite expensive.

feed grinder เครื่องบดอาหาร A feed grinder grinds several plant materials together and produces a pelletized feed for horses and other livestock.

female ตัวเมีย A cow is a female bovine and a bull is a male bovine.

field นา, ไร่ Farmers generally work out in the fields every day.

fish canning ปลากระป๋อง Cannery Row in Monterey California is famous for fish canning.

food processing การแปรรูปอาหาร The food processing industry in America is quite large.

ground พื้นดิน The ground here is very rich and good for growing cotton.

harvest การเก็บเกี่ยว The harvest this year is quite good.

hay loader เครื่องโหลดหญ้าแห้ง A hay loader is a machine for farmers that picks up bales of hay or straw prepared by a hay baler, stacks them on a platform, and transports them to a stacking site.

implement เครื่องอุปกรณ์ An agricultural implement is a tool or machine used in agriculture.

industry อุตสาหกรรม This industry is difficult to manage.

lemon มะนาว Lemons are expensive and not very easy to grow as they ripen quite slowly.

livestock ปศุสัตว์ Livestock are farm animals, with the exception of poultry. In the USA they are primarily cattle, sheep, pigs, goats, horses, donkeys, and mules.

male ตัวผู้ A male bovine is called a bull.

manufacturing การผลิต The major manufacturing area is in the Great Lakes area.

meat packing บรรจุเนื้อสัตว์ Meat packing is a major industry in the city of Chicago.

milker เครื่องรีดนม A milking machine is commonly called a “milker” by farmers.

mostly ส่วนใหญ่ The central part of American was mostly grassland.

peanut ถั่วลิสง The peanut plant is usually grown in the southern United States. They are native to South America and has been cultivated there for thousands of years. It is now grown in most tropical, subtropical, and temperate regions, especially in India and China (the major world producers), W Africa, and the SE United States.

pig หมู The state of Wisconsin is famous for raising pigs.

principal ประธาน, เป็นส่วนใหญ่ The principal product of California used to be citrus fruits.

product ผลิตภัณฑ์ The farm products from the west coast of America are of high quality.

reaper เครื่องเกี่ยวข้าว A reaper is a farm implement that reaps (cuts) the stalks of grain and gathers them into bundles.

rice ข้าว Rice is grown mainly in the southern states.

rocky เหมือนหิน The ground here is very rocky and not suitable for agriculture.

sheep แกะ A lot of sheep are raised in the state of Utah.

steel เหล็กกล้า The most steel mills are located in the north.

swamp บึง, ชายเลน, บุ่ง This swamp needs to be drained.

thoroughbred เป็นพันธุ์แท้ A thoroughbred is a light breed of racing and jumping horse descended from three desert stallions brought to England between 1689 and 1724. Thoroughbreds have a delicate head, slim body, broad chest, and short back. Most are bay, chestnut, brown, black, or gray. They stand about (64 in., 163 cm) high and weigh about 1,000 lbs (450 kg). They are sensitive and high-spirited and are often used to improve other stock.

thresher เครื่องนวดข้าว A thresher is a machine that separates grain or seeds from the ears, tassels, heads, and cobs of agricultural plants.Also known as threshing machine.

tobacco ยาสูบ The state of Virginia is famous for growing fine quality tobacco.

tractor รถแทรกเตอร์ In agriculture, a tractor is a vehicle used to pull such equipment as plows, cultivators, and mowers; to power stationary devices such as saws and winches; and to push snowplows and earth-moving implements. Early tractors were steam-driven; now they are generally powered by gasoline or diesel engines.

true จริง Is it true that manufacturing production in the United States is lower than it was last year?

underbrush พุ่มไม้ The underbrush must be cleared first before it can be used. Underbrush is a group of plants consisting of shrubs or, less frequently, tree varieties that never form part of the dominant crown cover.

wheat ข้าวสาลี Wheat is a cereal grain, originally from the Levant region of the Near East and Ethiopian Highlands, but now cultivated worldwide.

Verb Forms

bring in,

brought in (p. and p. part.)

cultivate

cut down,

cut down (p. and p. part.)

plant

plow

punch

revolutionize

ship

transport

Expressions

do the feeding

do the milking

do the plowing

make room (for)

punch a clock

Advertisements