3-“Schools and Education”

Module 6, Unit 3

“Schools and Education”

Base Sentences – (781-795)

781 Children enter school at the age of five, don’t they?

781 เด็กเข้าเรียนเมื่ออายุห้าไม่พวกเขา?

782 In elementary school, the child learns to read and write.

782 ในระดับประถมศึกษาเด็กเรียนรู้ที่จะอ่านและเขียน

783 In secondary school, children get more advanced knowledge.

783 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาเด็กได้รับความรู้ขั้นสูงขึ้น

784 In universities, students train to become teachers and engineers.

784 ในมหาวิทยาลัยของนักเรียนที่จะเป็นครูฝึกอบรมและวิศวกร

785 He went to grade school in New York and high school in Chicago.

785 เขาไปเรียนชั้นประถมศึกษาใน New York และโรงเรียนมัธยมในชิคาโก

786 In college I majored in science. What was your major?

786 ในวิทยาลัยฉัน majored ในวิทยาศาสตร์ สิ่งที่เป็นของคุณสำคัญ?

787 My sister graduated from high school. Graduation was last night.

787 น้องสาวของฉันจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยม จบการศึกษาได้เมื่อคืน

788 I’m a graduate of Yale University. I have a Bachelor of Arts, degree.

788 ผมจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเยล ฉันมีอักษรศาสตรบัณฑิต, ปริญญา

789 If you expect to enter the university, you should apply now.

789 หากคุณคาดว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยคุณควรสมัครวันนี้

790 This is my first year of college. I’m a freshman.

790 นี้เป็นปีแรกของวิทยาลัย ผมน้องใหม่

791 My uncle is a high school principal.

791 ลุงของฉันเป็นครูใหญ่โรงเรียนสูง

792 What kind of grades did you make in college?

792 คุณคิดว่าประเภทใดที่ทำให้ผลการเรียนในวิทยาลัย?

793 During your first year of college, did you make straight A’s?

793 ในช่วงปีแรกของวิทยาลัย, คุณให้ตรงหรือไม่

794 My brother is a member of the faculty. He teaches economics.

794 พี่ชายของฉันเป็นสมาชิกของคณะ เขาสอนเศรษฐศาสตร์

795 John has extracurricular activities. He’s on the football team.

795 จอห์นได้จัดกิจกรรมเสริม เขาอยู่ในทีมฟุตบอล

Verb Study

1. enter => entered, entering, enters

(A) Children enter kindergarten at the age of five don’t they? (B) My daughter enters the first grade this year. (C) John entered the university two years ago. (D) If you had entered college this year, would you be a freshman? (E) Our bus is entering New York city now. (A) เด็กอนุบาลป้อนอายุห้าขวบทำไม่พวกเขา? (B) ลูกสาวของฉันเข้ามาในชั้นแรกในปีนี้ (C) จอห์นเข้ามหาวิทยาลัยสองปีที่ผ่านมา (D) หากคุณได้เข้ามาในวิทยาลัยในปีนี้คุณจะครั้งแรก? (E) รถของเราจะเข้าสู่เมืองนิวยอร์กในขณะนี้

2. learn (to) =learned to, learning to, learns to

(A) In elementary school, the pupil learns to read and write. (B) What did you learn to do today? (C) Last year they learned to ride a bicycle. (D) I’m learning to speak a foreign language. (E) Didn’t you ever learn to drive a car? (A) ในโรงเรียนประถมศึกษาที่นักเรียนเรียนรู้ที่จะอ่านและเขียน (B) อะไรที่คุณเรียนรู้ที่จะทำวันนี้? (C) เมื่อปีที่แล้วพวกเขาเรียนรู้ที่จะขี่จักรยาน (D) ฉันเรียนรู้ที่จะพูดภาษาต่างประเทศ (E) คุณไม่เคยเรียนรู้ที่จะขับรถ?

3. read, write => [read, read], reading, reads; [wrote, written], writing, writes

(A) In elementary school, children learn to read and write, don’t they? (B) That little boy reads and writes very well for his age. (C) The students have already read the questions. Now they’re writing their answers. (D) I read my mail and then wrote some letters. (A) ในโรงเรียนประถมเด็กเรียนรู้ที่จะอ่านและเขียนไม่ได้พวกเขา? (B) ที่เด็กชายตัวเล็ก ๆ อ่านและเขียนเป็นอย่างดีสำหรับอายุของเขา (C) นักเรียนมีอยู่แล้วอ่านคำถาม ตอนนี้พวกเขากำลังเขียนคำตอบของพวกเขา (D) ผมอ่านจดหมายของฉันแล้วเขียนจดหมายบาง

4. train, teach => trained, training, trains; [taught, taught], teaching, teaches

(A) In colleges, students train to become doctors and engineers. (B) He’s been trained as a teacher. (C) My brother teaches economics. (D) He has taught on the faculty for nearly twenty years. (E) Mr. Cooper is teaching French. English is taught by Mr. Jones. (A) ในวิทยาลัยนักเรียนฝึกอบรมที่จะเป็นแพทย์และวิศวกร (B) เขาได้รับการฝึกฝนให้เป็นครู (C) พี่ชายของฉันสอนเศรษฐศาสตร์ (D) เขาสอนอยู่ในคณะมานานเกือบยี่สิบปี (E) นายคูเปอร์คือการสอนภาษาฝรั่งเศส การสอนภาษาอังกฤษโดยนายโจนส์

5. major (in) => majored in, majoring in, majors in

(A) In college I majored in science. What was your major? (B) I’m majoring in music. (C) When my father was in college, he majored in economics. (D) If she majors in French, I’m sure she’ll become a teacher. (A) เข้าเรียนในวิทยาลัยผมเอกในสาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งที่สำคัญของคุณคือ? (B) ผมเอกดนตรี (C) เมื่อพ่อของฉันอยู่ในวิทยาลัยเขาเอกในสาขาเศรษฐศาสตร์ (D) ถ้าเธอเอกในฝรั่งเศส, ฉันแน่ใจว่าเธอจะเป็นครู

6. graduate (from) => graduated from, graduating from, graduates from

(A) My sister graduated from high school, and then went to college. (B) I’m going to graduate from college next year. (C) As soon as he graduates, he’s going to get a job. (D) Isn’t John graduating from college in June? (A) น้องสาวของฉันจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมและจากนั้นก็เดินไปโรงเรียน (B) ฉันจะจบการศึกษาจากวิทยาลัยในปีถัดไป (C) ทันทีที่เขาจบการศึกษาเขาจะได้รับงาน (D) ไม่ได้จบการศึกษาจากวิทยาลัยจอห์นในเดือนมิถุนายน?

7. expect to => expected to, expecting to, expects to

(A) If you expect to enter college in the fall, you should apply now. (B) Are you expecting to get good grades this year? (C) I expected my brother to go to college, but he didn’t. (D) If you had expected to enter college, you should have registered. (A) หากคุณคาดหวังที่จะเข้าวิทยาลัยในฤดูใบไม้ร่วงที่คุณควรใช้ในขณะนี้ คุณ (B) คาดหวังว่าจะได้รับเกรดที่ดีในปีนี้ (C) ผมคาดว่าพี่ชายของฉันไปเรียนที่วิทยาลัย แต่เขาก็ไม่ได้ (D) หากคุณได้คาดว่าจะเข้าวิทยาลัย, คุณควรจะมีการลงทะเบียน

Word/Phrase Substitution Drills

1a Children enter school at the age of five, don’t they?

1b Children enter kindergarten at the age of five, don’t they?

1c Children enter grade school at the age of five, don’t they?

1d Children enter elementary school at the age of five, don’t they?

1e Children enter the first grade at the age of five, don’t they?

1f Children enter pre-school classes at the age of five, don’t they?

1g Children enter nursery school at the age of five, don’t they?

2a In elementary school, the child learns to read and write.

2b In elementary school, the child learns to work with numbers.

2c In elementary school, the child learns to study.

3a In secondary school, children get more advanced knowledge.

3b In secondary school, children study mathematics, physics and chemistry.

3c In secondary school, children study history, geography and government.

3d In secondary school, children begin to concentrate on special interests.

4a In universities, students train to become teachers and engineers.

4b In universities, students train to become lawyers and dentists.

4c In universities, students train to become doctors and nurses.

5a He went to grade school in New York and high school in Chicago.

5b He went to grade school in New York and vocational school in Chicago.

5c He went to grade school in New York and an electronics school in Chicago.

5d He went to grade school in New York and a trade school in Chicago.

5e He went to grade school in New York and a private academy in Chicago.

6a In college I majored in science. What was your major?

6b In college I majored in math. What was your major?

6c In college I majored in physics. What was your major?

6d In college I majored in languages. What was your major?

6e In college I majored in history. What was your major?

6f In college I majored in economics. What was your major?

6h In college I majored in philosophy. What was your major?

7a My sister graduated from high school. Graduation was last night.

7b My sister graduated from college. Commencement was last night.

7c My sister graduated from a private school. The ceremony was last night.

8a I’m a graduate of Yale University. I have a Bachelor of Arts degree.

8b I’m a graduate of Yale University. I have a B.A. degree.

8c I’m a graduate of Yale University. I have a Bachelor of Science degree.

8d I’m a graduate of Yale University. I have a Master of Arts degree.

8e I’m a graduate of Yale University. I have an M.S. degree.

8f I’m a graduate of Yale University. I have a Doctor of Philosophy degree.

8h I’m a graduate of Yale University. I have a Ph.D. degree.

9a Do you have a high school diploma?

9b Do you have a special diploma?

9c Do you have special credentials?

9d Do you have a college degree?

9e Do you have an honorary degree?

10a If you expect to enter the university, you should apply now.

10b If you expect to enter the university, you should register now.

10c If you expect to enter the university, you should make an application now.

10d If you expect to enter the university, you should go to the registrar’s office now.

10e If you expect to enter the university, you should enroll now.

11a This is my first year of college. I’m a freshman.

11b This is my second year of college. I’m a sophomore.

11c This is my third year of college. I’m a junior.

11d This is my fourth year of college. I’m a senior.

11e This is my third year of college. I’m an upperclassman.

11f This is my second year of college. I’m a lowerclassman.

12a My uncle is a high school principle. Do you know him?

12b My uncle is an elementary school head. Do you know him?

12c My uncle is a college president. Do you know him?

12d My uncle is a university dean. Do you know him?

12e My uncle is a gradulate lecturer. Do you know him?

12f My uncle is a faculty professor. Do you know him?

13a What kind of grades did you make in college?

13b What kind of grades did you make during your early school years?

13c What kind of grades did you make through high school?

13d What kind of grades did you make in your junior high school years?

14a During your first year of college, did you make straight A’s?

14b During your first year of college, did you make a B average?

14c During your first year of college, did you make many C’s?

14d During your first year of college, did you make the honor roll?

14e During your first year of college, did you make good grades?

14f During your first year of college, did you make poor grades?

15a My brother is a member of the faculty. He teaches economics.

15b My brother is a member of the faculty. He teaches psychology.

15c My brother is a member of the faculty. He teaches pathology.

15d My brother is a member of the faculty. He teaches computer mathematics.

15e My brother is a member of the faculty. He teaches civil engineering.

15f My brother is a member of the faculty. He teaches electrical engineering.

16a John has extracurricular activities. He’s on the football team.

16b John has extracurricular activities. He’s president of his class.

16c John has extracurricular activities. He’s in the school band.

16d John has extracurricular activities. He’s editor of the school paper.

16e John has extracurricular activities. He’s active in sports.

Reading Practice

Life in the twentieth century demands preparation. Today, all individuals in a country must have adequate schooling to prepare them for their work as well as for their responsibilities as citizens. With this in mind, national leaders everywhere are placing more emphasis on the education of the young. การใช้ชีวิตในศตวรรษที่ยี่สิบความต้องการการเตรียมความพร้อม วันนี้ทุกคนในประเทศจะต้องมีการศึกษาเพียงพอที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานของพวกเขาเช่นเดียวกับความรับผิดชอบของตนในฐานะพลเมือง กับในใจ, ผู้นำประเทศทุกที่มีการวางความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชน

In the United States, government officials, parents, and teachers are working hard to give the children—tomorrow’s decision makers—the best preparation available. There is no national school policy in the United States. Each of the fifty states makes its own rules and regulations for its schools, but there are many similarities among the fifty school systems. ในประเทศสหรัฐอเมริกาเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปกครองและครูกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อให้การตัดสินใจของเด็กพรุ่งนี้ของผู้ผลิตเตรียมที่ดีที่สุด มีนโยบายไม่มีโรงเรียนระดับชาติในประเทศสหรัฐอเมริกาคือ แต่ละรัฐห้าสิบทำให้กฎของตัวเองและกฎระเบียบที่โรงเรียนของตน แต่มีความคล้ายคลึงกันมากในหมู่ห้าสิบระบบโรงเรียน .

Public schools in all states are supported by taxes paid by the citizens of the individual state. In most states the children are required to attend school until they reach the age of sixteen. When they become six years old, children begin elementary school. โรงเรียนของรัฐในรัฐทั้งหมดได้รับการสนับสนุนโดยการจ่ายภาษีจากประชาชนของแต่ละรัฐ มากที่สุดในอเมริกาเด็กจะต้องเข้าเรียนในโรงเรียนจนกว่าจะถึงอายุสิบหก เมื่อพวกเขากลายเป็นหกปีเก่าโรงเรียนประถมเด็กเริ่มต้น

After six years in elementary school, they go into junior high school and remain there for three years. The last three years of their public school education are spent in senior high school, from which they graduate at the age of eighteen. หลังจากหกปีในโรงเรียนประถมที่พวกเขาเดินเข้าไปในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและอยู่ที่นั่นเป็นเวลาสามปีสามปีของการศึกษาในโรงเรียนของพวกเขามีการใช้จ่ายของประชาชนในโรงเรียนมัธยมอาวุโสจากที่พวกเขาจบการศึกษาเมื่ออายุสิบแปด

A great number of high school graduates continue their education in one of the many colleges or universities in the country. After four years, they receive a bachelor’s degree. Some continue studying for a master’s degree and perhaps a doctor’s degree. จำนวนมากของผู้จบการศึกษาโรงเรียนมัธยมการศึกษาต่อของพวกเขาในหนึ่งในหลายวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในประเทศ หลังจากสี่ปีที่ผ่านมาพวกเขาได้รับปริญญาตรี บางคนเรียนต่อในระดับปริญญาโทและอาจองศาของแพทย์

Questions

1. At what age does a child in the United States enter elementary school?

2. Are public schools in the United States free to the students? Why?

3. How long does the law require that a student go to school in most states?

4. At what age do most students graduate from high school?

5. Why is education so important today?

Word List

academy

active

activity

average

band

chemistry

civil engineering

college

commencement

computer mathematics

credentials

dean

degree

diploma

early

economics

editor

electrical engineering

electronics

elementary school

extracurricular

faculty

football

freshman

grade

grade school

graduate

graduation

high school

honorary

honor roll

interests

junior

junior high school

kindergarten

knowledge

lecturer

lowerclassman

major

math

member

nursery school

paper

pathology

philosophy

physics

poor

pre-school

principal

psychology

registrar

science

secondary school

senior

sophomore

special

sports

trade school

upperclassman

vocational school

Verb Forms

concentrate

enter

graduate (from)

major (in)

register

teach, taught (p. and p. part.)

train

University Degrees

B.A. = Bachelor of Arts

B.S. = Bachelor of Science

M.A. = Master of Arts

M.S. = Master of Science

Ph.D. = Doctor of Philosophy

Expressions –

make grades

make straight A’s

Advertisements